აგრო-კონსულტაცია: +995 322 500 900

2019

იანვარი
თებერვალი
მარტი
თხილი
მავნებელ-დაავადებებთან ბრძოლა
აპრილი
მაისი
ივნისი
თხილი
მავნებელ-დაავადებებთან ბრძოლა
მავნებელ-დაავადებებთან ბრძოლა
მავნებელ-დაავადებებთან ბრძოლა
ივლისი
აგვისტო
სექტემბერი
თხილი
მავნებელ-დაავადებებთან ბრძოლა
მავნებელ-დაავადებებთან ბრძოლა
მოსავლის აღება
მოსავლის აღება
ვაზი
მოსავლის აღება
ოქტომბერი
ნოემბერი
დეკემბერი
ვაზი
მოსავლის აღება
ნიადაგის განოყიერება
ნიადაგის განოყიერება
ნიადაგის დამუშავება
ნიადაგის დამუშავება
თხილი
ნიადაგის განოყიერება კომპლექსური მინერალური სასუქებით
ნიადაგის განოყიერება კომპლექსური მინერალური სასუქებით
ნიადაგის დამუშავება
ნიადაგის დამუშავება

2020

იანვარი
თებერვალი
მარტი
ვაზი
გასხვლა, დაკავება
გასხვლა, დაკავება
მოვლა (ნიადაგის გაფხვიერება, გამოკვება და სხვა)
მწვანე ოპერაციები
აპრილი
მაისი
ივნისი
ვაზი
მავნებელ-დაავადებებთან ბრძოლა
მავნებელ-დაავადებებთან ბრძოლა
მავნებელ-დაავადებებთან ბრძოლა
მოვლა (ნიადაგის გაფხვიერება, გამოკვება და სხვა)
მწვანე ოპერაციები
მწვანე ოპერაციები
მწვანე ოპერაციები
ივლისი
აგვისტო
სექტემბერი
ვაზი
მავნებელ-დაავადებებთან ბრძოლა
მავნებელ-დაავადებებთან ბრძოლა
მწვანე ოპერაციები
მწვანე ოპერაციები
ოქტომბერი
ნოემბერი
დეკემბერი